Ингилиз Ан Битола. Улица св.Наум бр.5 во Битола. Ингилиз најверојатно доаѓа од името (English) и се подразбира како Англиски ан или ан каде што престојувале странци, англичани и слично. Анот бил во непосредна близина на сега непостоечката најстара на Балканот, Ески џамија во Битола. Сопственост на преспанецот Ѓорги Нивички кој заедно со анот го поседувал и делот каде е сега се наоѓа градинката. Граничел со комшии кои во тоа време биле познати битолски Еврејски фамилии. Анот бил просторен и голем, со кујна и меана, голем шанк и слично. Во горниот дел биле собите. Гостите кои доаѓаа тука, во големиот двор имаа место и таму ги оставаа своите запрежни коли и атови. 

Ановите во Битола во својот најбурен и најголем период на развиток броеле фасцинантна бројка од дури над 100 анови. Во 50тите години од прошлиот век од страна на тогашната власт со закон се забранува нивното работење, со што се загрози нивното опстојување како такви а со тоа Битола губи еден значаен дел од својата голема историја. Многу од нив биле разрушени, одземени и национализирани. Можевме сите на еднаш одма да ги споменеме, но се одлучивме на еден ваков симболичен и поширок начин, барем по малку,истите еден по еден, да бидат споменати во еден заеднички контекст од некогашното минато на нашиот град. Истото тоа да остане запаметено и да се прераскажува, од генерации на генерации…

Ви благодариме…

 Ingiliz Han in Bitola. St. Naum Street No.5 in Bitola. Ingiliz probably comes from the name (English) and English as a means or an han where foreigners stayed, English and the other like them. The han was adjacent to the now-defunct oldest in the Balkans, Eski Mosque in Bitola. The han was owned by George from Prespa and separated fields which together with the han possessed and the section is now bounded by the garden and neighbors who at that time were known famous Jewish families. The han was spacious and large, kitchen and tavern, a large bar and the like. The upper comes sleeping rooms. Guests who came here in the big yard have a place where they left their carts and horses.

Hans in Bitola and its greatest period of development numbered fascinating figure of even over 100 hans. In the 50 years from last century by the government of a law prohibiting their operation, thus jeopardizing their existence as such and thus Bitola lost a significant part of its great history. Many of them were destroyed, confiscated and nationalized. We were all once get to mention but decided such a symbolic and broader way, at least a bit the same, one by one, to be mentioned in a joint context of the former past of our city and it can be remembered and retold from generation to generation …
Thank you…