PELISTER DOWNHILL CUP

1. ИНФОРМАЦИИ

1.1 Правила

– Pelister Downhill Cup ќе биде одржан според правилата нa Union Cycliste Internationale UCI, и по правилата на Македонската Велосипедска Федерација.

– Pelister Downhill Cup ќе биде одржан во рамките на Балканскиот Downhill Cup и ќе биде бодуван за ранг листа на ВФМ Велосипедската Федерација на Македонија.

– Сите натпреварувачи кои ќе учествуваат на тренинзите, квалификациите и финалната трка ги прифаќаат правилата и се обврзани истите да ги почитуваат.

– Организаторот не одговара за било какви правни последици во случај на незгода или надомест за оштетување на опремата на натпреварувачите.

– Организаторот не одговара за дела направени од страна на натпреварувачите од врз трети лица.

– Натпреварувачите под 18 години треба да да поднесат согласност / изјава од родител или старател.

– При подигнување на стартниот пакет потребно е да се достави согласност / изјава со сите потребни информации (.PDF согласност). Натпреварувачите помлади од 18 години мораат да бидат придружувани од полнолетно лице (родител или член на клубот) кој ќе биде одговорен.

2. Учество

2.1 Категории

Men Elite / Men Junior / Men Masters / Men and Women Hobby

2.2 Бодирање

UCI систем на бодување

2.3 Регистрација и стартарина

– Регистрацијата за натпреварот може да се направи на следната емаил адреса:

[email protected] со поднесување на сите потребни информации за натпреварувачот ( со пополнување на пријавата објавена на www.kupikartizase.com) и приложување на карта за натпреварот која натпреварувачите може да ја купат од следниот линк www.kupikartizase.com/Events/pelisterdownhill.

– Групна регистрација може да се направи со поднесување на пријавата со сите потребни информации од секој натпреварувач во групата / клубот и приложување на купената карта како доказ за извршена уплата за пријавата да биде валидна.

– Регистрацијата за натпреварот може да се направи до 27.05.2018

– Цената за пријава на натпреварот изнесува 900 денари (15 евра) за натпреварувачите кои поседуваат UCI лиценца и се пријавиле до крајниот рок. Цената за натпреварувачите кои поседуваат UCI лиценца и ќе се пријават после крајниот рок ( можност за пријава на лице место) изнесува 1200 денари (20евра)

– Цената за натпреварувачите кои не поседуваат UCI лиценца и ќе се пријават до крајниот рок изнесува 1200 денари (20 евра). Цената за натпреварувачите кои не поседуваат UCI лиценца а се пријавиле после крајниот рок ( можност за пријава на лице место) изнесува 1500 денари (25 евра).

2.4 Распоред

ПЕТОК 01.06.2018

10:00 – 13:00 Преглед на стазата без велосипеди

13:00 – 18:00 Неофицијален тренинг без обезбеден превоз, медицинска екипа, горска служба и судии.

САБОТА 02.06.2018

08:00 – 10:00 Пријавување и превземање на стартните броеви

10:00 – 16:00 Тренинг со обезбеден превоз, жичара, медицинска екипа и судии.

НЕДЕЛА 03.06.2018

09:00 – 11:00 Официјален тренинг со обезбеден превоз, жичара, медицинска екипа и судии.

12:00 – 14:00 Квалификации со обезбеден превоз, жичара, медицинска екипа и судии.

15:00 Финален спуст

Организаторот го задржува правото за измена на распоредот и времето со цел побрзо и поквалитетно одвивање на натпреварот.

2.5 Мерење на време

Мерењето на времето ќе се одвива хронометарки.

Резултатите ќе бидат видливи на целта на голем дисплеј со цел публиката и натпреварувачите да бидат навремено информирани.

2.6 Превоз

Организаторот ќе обезбеди соодветен број на возила за превоз на натпреварувачите и жичара.

Натпреварувачите се должни да се придржуваат на распоредот.

2.7 Награди

Медали и пехари ќе бидат доделени на сите категории за првите тројца пласирани натпреварувачи.

Организаторот во соработка со спонзорите и партнерите на трката обезбедува дополнителни награди за најдобрите три времиња од сите категории:

Наградата за првото најдобро време изнесува 400 евра

Наградата за второто најдобро време изнесува 200 евра

Наградата за третото најдобро време изнесува 100 евра

2.8 Технички спецификации на патеката

Должина: 2100 метри

Висинска разлика: 425 метри

Број на судии на патеката: 2

Број на редари на патеката: 20

2.9 Сместување

Можност за сместување во Хотел Молика во соработка со Extreme Bike Team со обезбеден попуст.

Цените за сместување во хотел Молика се следни:

– 1170денари / 20евра ( полн пансион)

– 1050 денари / 17 евра (полу пансион)

– 920 денари /15 евра ноќевање + појадок

Резервацијата за хотел се прави со самото пријавувње за натпреварот со наведување на бројот на лица кои ќе престојуваат во хотелот.

Попустот за сместувањето на натпреварувачите ќе важи со поднесување на пријавата за натпреварот директно во хотелот.

Натпреварувачите може да направат резервација за престој и директно во хотелот доколку има слободни соби.

Кампување – Организаторот обезбедува простор за кампување во близина на самата патека.

Организаторот не обезбедува шатори и друга дополнителна опрема за кампување.

За повеќе детали обратете се на нашата Facebook страница ( Pelilster Downhill Cup ) или на емаил: [email protected].

————————————————————————————————————-

PELISTER DOWNHILL CUP

1. INFORMATION

1.1 Rules

– Pelister Downhill Cup will be held according to the rules of the Union Cycliste Internationale UCI, and according to the rules of the Macedonian Bicycle Federation.

– Pelister Downhill Cup will be held within the Balkan Downhill Cup and will be ranked for the rankings of the BFM Bicycle Federation of Macedonia.

– All competitors who will participate in the training, the qualifications and the final race are accepting the rules and are obliged to respect them.

– The organizer is not responsible for any legal consequences in the event of an accident or compensation for damage for the equipment of the competitors.

– The organizer is not responsible for any acts made by the competitors to and from third parties.

– Competitors under 18 years of age must submit an agreement / statement from a parent or guardian.

– When picking up the starting package it is necessary to submit an agreement / statement with all necessary information (.PDF compliance). Competitors younger than 18 years of age must be accompanied by an adult (parent or member of the club) who will be responsible.

2. Participation

2.1 Categories

Men Elite / Men Junior / Men Masters / Men and Women Hobby

2.2 Rankings

UCI ranking system

2.3 Registration and startup

– Registration for the competition can be done at the following email address:

[email protected] by submitting all necessary information for the competitor (by completing the application published on www.kupikartizase.com) and submitting a map for the competition that competitors can purchase from the following link www.kupikartizase.com/Events/pelisterdownhill .

– Group registration can be done by submitting the application with all necessary information from each competitor in the group / club and submitting the purchased card as a proof of the payment made for the application to be valid.

– Registration for the competition can be done by 27.05.2018

– The price for the competition is 900 denars (15 euros) for competitors holding UCI licence and they have applied by the deadline. The price for the competitors holding the UCI licence and applying after the deadline (possibility also to apply on the spot) is 1200 denars (20 euros)

– The price for the competitors who do not possess the UCI licence and will apply until the deadline is 1200 denars (20 euros). The price for the competitors who do not possess the UCI licence and who applied after the deadline (possibility also to apply on the spot) is 1500 denars (25 euros).

2.4 Schedule

FRIDAY 01.06.2018

10:00 – 13:00 Review of the trail without bikes

13:00 – 18:00 Unofficial training without transportation, medical team, rescue service and judges.

SATURDAY 02.06.2018

08:00 – 10:00 Registration and taking of the starting numbers

10:00 – 16:00 Official training with provided transport, chairlift, medical team and judges.

Sunday 03.06.2018

09:00 – 11:00 Official training with provided transport, chairlift, medical team and judges.

12:00 – 14:00 Qualifications with provided transport, chairlift, medical team and judges.

15:00 Final downhill

The organizer reserves the right to change the timetable and the time for the purpose of faster and better organization of the competition.

2.5 Measuring time

Measurement of time will take place in chronometers.

The results will be visible on the finish of a large display so that the audience and competitors are informed in a timely manner.

2.6 Transport

The organizer will provide an appropriate number of vehicles for the transport of the competitors and chairlift.

Competitors are obliged to keep to the schedule.

2.7 Prizes

Medals and trophies will be awarded to all categories for the first three placed competitors.

The organizer, in cooperation with the sponsors and the partners of the race, provides additional awards for the best three times in all categories:

The prize for the first best time is 400 euros

The second best time prize is 200 euros

The prize for the third best time is 100 euros

2.8 Technical specifications of the trail

Length: 2100 meters

Height difference: 425 meters

Number of judges on the trail: 2

Number of walks on the trail: 20

2.9 Accommodation

Possibility for accommodation in Hotel Molika in cooperation with Extreme Bike Team with provided discount.

The prices for accommodation in Hotel Molika are as follows:

– 1170 denars / 20 euro (full board)

– 1050 denars / 17 euros (half board)

– 920 denars / 15 euro bed + breakfast

The hotel reservation is made together with the registration for the competition by indicating the number of persons staying at the hotel.

The provided discount for the accommodation of the competitors will be valid by submitting the application/ticket for the competition directly to the hotel.

Competitors can also make a reservation directly in the hotel if there are free rooms.

Camping – The organizer provides a camping space near the trail itself.

The organizer does not provide tents and other camping equipment.

For more details, please contact us on our Facebook page (Pelilster Downhill Cup) or email us: [email protected].