Jewish fountain in Bitola

Во дворот пред зградата кај Пионерчето постои чешма на која релјефно во мермерот е прикажано “Дрвото на животот” со мал еврејски натпис од 1866 година.На денешен ден 11 март 1943 год.Евреите беа насилно одведени од нивните домови во Битола,однесени во монополот и депортирани во Треблинка.Денеска денот го посветуваме на сите нив и нивните фамилии со цел истото да не се повтори и заборави.
Со почит.