Тhe first brewery in Bitola

Првата пиварница во Македонија е отворена во 1890 г. во месноста Буковски лозја во близина на Битола која работела пет години и поради недостиг на капитал,квалификувана работна сила и конкуренција од Солунската пиварница истата престанува со работа…

Извадок од Историски развој на индустријата во Битола и битолско
на м-р Никола В. Димитров

на сликата пивницата Балкан покрај реката Драгор во Битола