hdr

Во влашкото маало

жолти куќи високи…

Ој Јанино, баш Јанино,

Жолти куќи високи.

На порте ми седеше

Момето на Илчови.

На порте ми седеше

И на ѓерѓеф везеше.

Куќата на Низамови во влашкото маало

Ој Јанино, баш Јанино,

и на ѓерѓеф везеше 

Оздола иде млад Стојан

И на моме говори

Дај ми го моме ѓерѓефот

Ќе ти дадам два гроша.

Ој Јанино, баш Јанино,

ќе ти дадам два гроша.

Не и’ го зеде ѓерѓефот

Тук ја фати за рака. 

Ој Јанино, баш Јанино,

тук ја фати за рака.