Снимка Кујтим Рашидовски, превземено од Национален Парк Пелистер