Секое место,свое име.А нив многу.Останале векови како што се наречени нашите познати битолски топоними…Велат не си прав битолчанец ако не знаеш каде се:

А
Аврата
Арангел
Арнаут маале
Ат пазар

Б
Бадем Балари
Бела чешма
Бактериолошка
Бимбил камен
Буковски гробишта
Боримечка
Бумба маала
Будај бунар
Бриони

В
Воени бавчи
Влашка чаршија

Г
Гургур чешма
Германски гробишта
Гробот турски
Градски парк
Газијарницата
Горни маали
Гурмано

Д
Девејани
Долни маали
Дрвен пазар
Дебојот

Ѓ
Ѓупски баир
Ѓупска маала

З
Зандан куле
Зоолошка

К
Киташ
Каваци бањата
Кркардаш
Крстот (руски)
Кафтанџица….

…секое место,свое име..секое место свои спомени…ете сега проверете колку ги познавате и сте вистински стари битолчани 🙂 …
Поздрав од Битола, бабам Битола 🙂
(продолжува)

image