mde_vivi

Понеделнички со Битола во минатото каде секој понеделник Ви претставуваме дел од старата Битола. Оваа фотографија е разгледница од Булеварот покрај реката Драгор од левата страна под Безистенот 1921 г, објавена од Димче Најдов во неговата книга “Битола низ стари разгледници”