Стара Битола низ стари фотографии кои во наследство ни ги имаат оставено познатите фотографи кои крстосуваа низ Балканот или имаа свое атеље тука во Битола. Бабам Битола, Битола стари фотографии, Градот на Конзулите и Тера ТВ заеднички Ве враќаат назад во времето. Денес на сликата ја имаме некогашната болница Благовештение која била лоцирана на место кај сегашното училиште СОУ Таки Даскало во Битола. За неа повеќе во друга прилика. Ви благодариме…

Old Bitola through old photos and the heritage there have left famous photographers who roamed through the Balkans or had his studio here in Bitola. Babam Bitola, Bitola old photographs, the City of Consuls and Terra TV joint you back in time. Today we have the picture of Evangelizmo former hospital that was located in a place in the current school Taki Daskalo School in Bitola. For her more at another time. Thank you…