Понеделнички и заеднички, Бабам Битола, Битола стари фотографии, Градот на Конзулите и Тера ТВ ја запознаваме и откриваме старата Битола низ фотографиите кои од неа ни ги имаат во наследство оставено. Денес фотографија од една свадба кај Камен Мост и некогашната река Курделец. Госпоѓи и госпоѓици со големи паларии и господа со фесови, традиционално и обврзувачки за тоа време…

Ви благодариме…

On Monday and common Babam Bitola, Bitola old photographs, the City of Consuls and Tera TV will introduce and disclose Bitola through old photos of it we have left a legacy. Today photograph of a wedding at Stone Bridge and former river Kurdelec. Ladies with large brimmed hat and gentlemen in fezzes, traditional and binding for the time …
Thank you…